Polityka Prywatności Serwisu

 

Niniejsza Polityka Prywatności Serwisu opisuje zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników strony internetowej www.optykgreta.pl   Korzystanie ze strony jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki określone Polityką Prywatności Serwisu. Jeśli nie wyraża Pani/Pan na nie zgody, prosimy nie korzystać z niniejszej strony.

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.optykgreta.pl jest Halina Greta oraz Małgorzata Zamęcka, wspólnicy spółki cywilnej GRETA S.C. HALINA GRETA MAŁGORZATA ZAMĘCKA (NIP: 7291011554, REGON: 004357360); dalej zwane: Salon Optyczny GRETA S.C.     

 

Informacje o zakresie zbieranych przez nas danych i o zakresie ich wykorzystania

Możecie Państwo odwiedzać naszą stronę internetową bez podawania swoich danych osobowych. Nie gromadzimy w związku z tym w żaden sposób Państwa danych osobowych, a wyłącznie dane dotyczące wizyt na naszej stronie, czyli tzw. logi systemowe, np. czas odwiedzin, adres IP, rodzaj przeglądarki, nazwa systemu operacyjnego. Służą one wyłącznie do celów statystycznych i nie pozwalają na powiązanie z Państwa osobą. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem lub stroną internetową.

Informacje, na podstawie których można ustalić tożsamość użytkownika, zbieramy tylko wtedy, kiedy użytkownik sam zdecyduje się je podać.

Nasza strona zawiera osadzone przyciski „share” (udostępnij), by umożliwić użytkownikom łatwe udostępnianie artykułów znajomym na wielu popularnych serwisach społecznościach. Serwisy te mogą również instalować pliki cookie kiedy jesteście Państwo na nich zalogowani. Salon Optyczny GRETA S.C. nie ma kontroli nad rozpowszechnianiem tych plików, dlatego powinniście Państwo odwiedzić odpowiednią witrynę strony trzeciej, aby uzyskać informacje o zasadach ich działania.

 

Uzyskiwanie i przetwarzanie danych podczas korzystania z formularza kontaktowego

W celu ułatwienia Państwu kontaktów z nami, zamieszczamy na naszej stronie internetowej Formularz kontaktowy przeznaczony do wysłania zgłoszenia, zapytania lub opinii. Podczas korzystania z formularza kontaktowego uzyskujemy Państwa dane osobowe takie, jak: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, adres IP, temat i treść przesłanej wiadomości, wyłącznie w celu przetworzenia zapytania, zbadania sprawy lub udzielenia odpowiedzi. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do kontaktu z osobą przesyłającą formularz, w celu przetworzenia zapytania lub udzielenia odpowiedzi. Podając swoje dane wymienione powyżej wyrażacie Państwo zgodę na ich przekazanie, przechowywanie oraz przetwarzanie.

Nie udostępniamy osobom trzecim informacji pochodzących z formularza kontaktowego umieszczonego na stronie, chyba że stosowny organ administracji publicznej lub sąd wystąpi o ich udostępnienie. Dane te mogą zostać udostępnione naszym pracownikom, a także osobom upoważnionym do administrowania serwerem lub stroną internetową.

 

Ochrona danych osobowych

Zobowiązujemy się do ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, a także do zastosowania wszelkich środków technicznych i organizacyjnych w celu zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnionym do nich dostępem. Ochronę zapewniamy poprzez zastosowanie systemu szyfrowania, sprawowanie kontroli na dostępem do danych osobowych, sprawowanie kontroli nad procesem administrowania prawami użytkownika oraz poprzez przeprowadzanie odpowiednich szkoleń pracowników zajmujących się przetwarzaniem danych osobowych.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych macie Państwo prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania swoich danych osobowych,
  • usunięcia swoich danych osobowych,
  • ograniczenia ich przetwarzania,
  • przenoszenia swoich danych osobowych,
  • wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

Z uprawnień tych można skorzystać w następujących przypadkach:

 – w odniesieniu do żądania sprostowania danych – gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

– w odniesieniu do żądania usunięcia danych – gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; gdy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych lub zgłosi sprzeciw wobec ich przetwarzania;  gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, a także gdy dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku,

– w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych – gdy dane są nieprawidłowe – przez okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; gdy Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziecie Państwo chcieli, aby zostały usunięte; gdy dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub gdy Pani/Pan wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,

– w odniesieniu do żądania przeniesienia danych – gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub zawartej z Panią/Panem umowy oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych możecie Państwo dokonać poprzez przesłanie nam właściwego oświadczenia woli w formie pisemnej na adres: ul. J. Dąbrowskiego 91, 93-202 Łódź lub na adres email kontakt@optykgreta.pl

Usunięcie danych osobowych może okazać się niemożliwe w sytuacji, gdy ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, posiadacie Państwo także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych.

 

Postanowienia dodatkowe i końcowe.

Oprócz niniejszej Polityki Prywatności Serwisu, możemy przedstawiać dodatkowe informacje lub formułować dodatkowe warunki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian w Polityce Prywatności Serwisu w dowolnym czasie poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej podstronie. W związku z tym prosimy użytkowników o okresowe sprawdzanie treści oświadczenia w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami.

Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych, prosimy kierować na adres: ul. J. Dąbrowskiego 91, 93-202 Łódź; lub na adres e-mail: kontakt@optykgreta.pl; lub telefonicznie pod numerem + 48 42 643 23 55.